Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Vion


Door deze website te openen of te gebruiken, stemt u ermee in dat onze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") van toepassing zijn. Wij willen u erop wijzen dat deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment kunnen veranderen en adviseren gebruikers van de website om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig op mogelijke veranderingen na te lezen.


Gebruik de printbutton om deze Gebruiksvoorwaarden te printen of te downloaden. Wilt u een uitdraai van deze Gebruiksvoorwaarden ontvangen, stuur dan een e-mail met uw adres naar info@vionfood.com.


Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn telkens als u deze website bezoekt en gebruikt van toepassing. Ze zijn van toepassing op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website (de "Informatie") aan u worden verstrekt.


Toegang tot onze site wordt op tijdelijke basis verleend en wij behouden het recht voor de dienst die wij via onze site verlenen zonder nader kennisgeving te staken of aan te passen (zie hieronder). Vion is niet aansprakelijk als onze site om enigerlei reden op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de site of tot de hele site af en toe beperken. U bent ervoor verantwoordelijk alle regelingen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook voor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich eraan houden.


Onze site verandert regelmatig
Deze site is ervoor bedoeld 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn. Wij zijn echter niet aansprakelijk indien deze mate van beschikbaarheid niet gerealiseerd wordt. We streven ernaar onze site regelmatig te actualiseren en wij kunnen de inhoud te allen tijde veranderen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of hem voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn geenszins verplicht dit materiaal te actualiseren.


Informatie en aansprakelijkheid

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoelen verstrekt en is geen advies. Vion is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onbruikbaarheid) van de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheden of onvolledigheden in de Informatie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Vion. Vion is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals onder andere schade die voortvloeit uit niet, fout of vertraagd afgeleverde op elektronische wijze gecommuniceerde informatie, onderschepping of verandering van op elektronische wijze gecommuniceerde informatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor de elektronische communicatie van informatie en de overdracht van virussen. Dit tast onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een foutieve voorstelling van fundamentele zaken en eventuele andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt niet aan.


Gekoppelde websites

Deze website bevat links naar externe internetsites. Vion is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven. Ons Cookiesbeleid en Privacybeleid zijn niet van toepassing op het eventuele verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via zulke externe sites.

Ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid.


Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij iets anders wordt aangegeven, zijn alle rechten op deze website en op de Informatie, waaronder begrepen auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (zoals tekst, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen), de eigendom van Vion of opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Al deze rechten zijn voorbehouden.


Het is gebruikers toegestaan de website en de informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door de informatie te printen of op te slaan. Alle overige vormen van gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een gedeelte van) de website van Vion in een externe internetsite of het aanmaken van links, hypertextlinks of diepe links tussen de website van Vion en een andere internetsite, zijn zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vion verboden.


Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijven partijen gehouden tot naleving van de rest van deze voorwaarden. Partijen vervangen het nietige gedeelte door geldige bepalingen die rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.


Informatie en/of Materialen die u op deze site uploadt, evenals alle andere activiteiten op deze site:

  • mogen niet onjuist, foutief of misleidend zijn;
  • mogen geen toepasselijke wetgeving, regelgeving, licenties of rechten van derden schenden of daar inbreuk op maken;
  • mogen niet schadelijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, kwetsend of op raciale of etnische gronden aanstootgevend zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden;
  • mogen geen illegale activiteiten mogelijk maken;
  • mogen geen seksueel expliciete beelden tonen;
  • mogen niet aanzetten tot onwettig geweld noch dit promoten;
  • mogen niet discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloof, geaardheid, handicap en mogen niet anderszins bij wet verboden zijn;
  • mogen geen materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken;
  • mogen geenszins de juiste werking van de site verstoren en u mag met name niet de beveiliging omzeilen van, knoeien met, zonder toestemming binnendringen in of de werking verstoren van de site of heimelijk een systeem, informatie of persoonsgegevens onderscheppen, u hiertoe onbevoegd toegang verschaffen of u deze toe-eigenen.


Vion meldt dergelijke overtredingen of misdrijven aan de desbetreffende handhavingsinstanties en werkt met die instanties samen door uw identiteit aan hen bekend te maken. Indien een schending van de bovenstaande voorwaarden wordt geconstateerd, stopt uw recht om gebruik te maken van onze site onmiddellijk.


U verklaart hierbij dat uw eventuele bijdrage aan deze site aan de bovenvermelde normen voldoet.


Hierbij verklaart u Vion te zullen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle eventuele rechtsgedingen, vorderingen en aansprakelijkheden gericht tegen Vion als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die de (intellectuele eigendoms-)rechten schenden van een derde of die anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.


Vion heeft het recht om zonder nadere kennisgeving Materialen of berichten te verwijderen die u op onze site plaatst indien die Materialen of berichten naar onze mening niet voldoen aan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde normen ten aanzien van de inhoud van de site.


Vion heeft het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat u op onze site geplaatst of geüpload hebt inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.


Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan blijven partijen gehouden tot naleving van de rest van deze voorwaarden. Partijen vervangen het nietige gedeelte door geldige bepalingen die rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.


Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Vragen, opmerkingen of bedenkingen
Mocht u nog vragen, opmerkingen of bedenkingen hebben naar aanleiding van deze site, neem dan contact met ons op via info@vionfood.com.

Volg VION

Nieuws

Met project ‘Meten is weten’ nog meer grip op klimaat in de stal

Vion Perleberg uitgeroepen tot Bedrijf van het Jaar

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Vion Pork doet nabetaling aan deelnemers PIG-prijssysteem